Tag: บ่อนการพนันในไทย

Tag: บ่อนการพนันในไทย

บ่อนการพนันในไทย ถูกกฎหมาย ทางเลือกที่ดีหรือไม่ 

บ่อนการพนันในไทย ถูกกฎหมาย ทางเลือกที่ดีหรือไม่ 

สถานการณ์เกมพนันในไทย หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไม่ได้นิ่งดูดายแต่อย่างใด มีทั้งส่งเรื่องเข้าประชุมในการเปิด บ่อนการพนันในไทย เสรีและการแก้ปัญหาต่าง ๆ แต่ก็ยังไม่ได้รับการตอบรับแต่อย่างใด ส่งผลให้เกิดความข้องใจ หากวันหนึ่งคาสิโนในไทยถูกกฎหมายขึ้นมา ถือว่า เป็นทางเลือกที่ดีหรือไม่ เพราะประเทศรอบไทยก็มีการจัดตั้งกันแล้ว จากความสงสัยสามารถหาคำตอบได้ กล่าวคือ อ้างอิงตามประวัติศาสตร์ไทยก็ค่อยมีการจัดตั้งคาสิโนที่ถูกต้องที่เรียกว่า บ่อน และก็มีการยุบไป ไม่สามารถนำกลับมาเล่นได้อีก หากวันหนึ่งทำแบบเดิมขึ้นมาตามที่หลายคนกล่าวไว้ ก็จะมีประโยชน์ตรงที่เงินไม่รั่วไหล เพราะคนไทยไปเล่นการพนันที่ต่างประเทศเยอะ ถ้ามีบ่อนการพนันในไทยขึ้นมาจริง คนไทยก็จะเล่นในไทย และเงินก็จะไม่หายไป การเงินประเทศดีขึ้น…